برگزاری دوره های آموزشی شامل مباحث:


  ـ آشنايی با اصول كابل كشي ساختار يافته و طراحی شبكه

  ـ آشنايی با اصول فيبرنوری و مفصل بندی

  ـ طراحی مراكز داده

  ـ ديتا سنتر تكميلی