تجهیزات فعال شبکه ( Active )
 Cisco Systems, Foundry, HP, Juniper, D-Link, Mikrotik
 تجهیزات غیرفعال شبکه (Passive)
 Unicom , iRack, iPower , iDatacenter, iBox, Legrand
 سرورهای شبکه
 HP, Intel
 رك های تيام شبكه (iRack)